Integritetspolicy

Center For Progression Sweden AB

Vår webbplatsadress är: https://www.centerforprogression.se.

Behandling av personuppgifter på Center For Progression Sweden AB

För Center For Progression Sweden AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. För att veta hur vi behandlar dina uppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan information. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. Även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

Center For Progression Sweden AB org. nr 559035-6241 med adress, Råsegelgatan 10, 723 56 Västerås, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av oss eller av personuppgiftsbiträden för vår räkning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter till oss men det kan ofta vara en förutsättning för att kunna nyttja våra tjänster och erbjudanden och kommunicera med oss eller fullgöra avtal. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter från offentliga källor, branschregister och liknande i de fall där vi har rättslig grund för att göra detta.

De uppgifter som du tillhandahåller oss med för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig kommer vi att behandla. De olika kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla när vi har rättslig grund för detta utgörs av: Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Företag, Titel, Annan relevant information för att vi ska kunna uppfylla vårt ändamål.

Lämna helst inte ut personuppgifter om någon annan till oss och om du gör det, se till att den personen tar del av den information som står här. Vi ber dig också så långt som möjligt att undvika att skicka integritetskänsliga personuppgifter till oss via e-post.

Vilka rättsliga grunder har vi för behandling av dina personuppgifter?

Vi baserar vår behandling av personuppgifter på ett antal rättsliga grunder. Vi behandlar bland annat personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig med information t. ex. om våra produkter och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på statistik från e-postutskick. Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

I särskilda frågor kan det också hända att vi inhämtar ditt samtycke för behandling för ett speciellt ändamål. Du kan i sådant fall närsomhelst återkalla samtycket.

Vilka ändamål har vi för behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna säkerställa bästa möjliga kundnytta och kundservice i de produkter, tjänster och erbjudanden vi levererar till dig.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund samt för att kunna nå ut med direktmarknadsföring. Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick i framtiden.

Vårt ändamål för behandling kan även vara för att uppfylla ett lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Hur länge kommer vi lagra dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att behållas längre än andra.

Behandlingen som sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund kommer att behandlas så länge kundrelationen inte har upphört. Om kundrelationen upphör kommer behandlingen att upphöra utan onödiga dröjsmål. 

Behandling som sker på basis av att vi ska kunna nå ut med direktmarknadsföring kommer att behandlas i ett år efter det att syftet varför uppgifterna inhämtades uppfylldes, så länge du inte invänt mot det. Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett kundförhållande och en viss tid efter vår kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det. Vi använder dina uppgifter till direktmarknadsföring bara om vi har laglig grund för den behandlingen och du inte har invänt mot det.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. samarbetspartners, IT-leverantörer eller liknande. Personuppgiftsbiträdet äger ej rätt att behandla personuppgifter annat än för att säkerställa det uppdrag som personuppgiftsansvarige anlitat dem till. Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

•  Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

•  Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att begära en komplettering av eventuellt ofullständiga personuppgifter.

  • Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från t.ex. bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

•  Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du anser att personuppgifterna vi behandlar är inkorrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

•  Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Direktmarknadsföring: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för direktutskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler.

•  Rätt till dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet dvs. ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att ett företag behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här.  Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.